szkolastazpraca.pl

Umowa o pracę a umowa cywilnoprawna

3478 Choć w świetle obowiązujących przepisów stosunek pracy może być nawiązany wyłącznie na podstawie zasad określonych Kodeksem pracy, to w praktyce okazuje się, że zatrudnienie często oparte jest o przepisy cywilnoprawne. Stąd właśnie bierze się mnogość umów, na podstawie których dochodzi do zatrudnienia.
Na wstępie warto wyjaśnić, czym właściwie jest stosunek pracy. Mówimy tu o wzajemnym zobowiązaniu, zawartym między pracownikiem i pracodawcą. Jego podstawą jest umowa regulowana przepisami Kodeksu pracy, mająca postać zgodnego oświadczenia woli obu stron. Należy mieć na uwadze, że stosunek nawiązany na podstawie umowy cywilnoprawnej (regulowanej przepisami Kodeksu cywilnego) nie jest pracą w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Umowa o pracę

Podstawą zawarcia stosunku pracy jest umowa o pracę, jednak pojęcie to nie wyczerpuje w pełni tego tematu. Prawo rozróżnia bowiem kilka rodzajów umów, zawieranych między stronami – pracownikiem i pracodawcą.

Umowa o pracę na okres próbnyumowa-o-prace2

W większości przypadków (choć nie jest to obowiązkiem), pracodawca w pierwszej kolejności oferuje umowę o pracę na okres próbny. Mówimy tu o umowie terminowej, której okres obowiązywania nie może przekraczać trzech miesięcy. Celem takiego działania jest weryfikacja praktycznych umiejętności osoby zatrudnionej, jednak tego typu umowa służy też interesom samego pracownika, który w okresie jej obowiązywania ma okazję dokładnie poznać charakterystykę danego zakładu.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Tego rodzaju umowa nie przewiduje czasu ustania nawiązanego stosunku pracy, wyrażonego konkretną datą. Za termin jej rozwiązania uznaje się moment wykonania pracy, do realizacji której pracownik został przydzielony.

Umowa o pracę na czas określony

Jak wskazuje sama nazwa, umowa na czas określony obowiązuje w ustalonym przedziale czasowym, ma zatem charakter terminowy. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że ustanie stosunku pracy może być określone konkretną datą, jak również określonym zdarzeniem. Przepisy nie określają maksymalnego czasu, na jaki może być zawarta taka umowa.

Umowa o pracę na zastępstwo

Tego rodzaju umowa zawierana jest na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Jej rozwiązanie następuje z chwilą powrotu osoby zastępowanej, przy czym należy wiedzieć, że przewidywany okres ustania stosunku pracy powinien być zawarty w umowie.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Z punktu widzenia pracownika, najkorzystniejszą podstawą zatrudnienia jest umowa o pracę na czas nieokreślony. W takim przypadku termin ustania stosunku pracy nie jest zawarty w umownych ustaleniach. W uzasadnionych sytuacjach pracodawca ma jednak możliwość jej rozwiązania. W przypadku, gdy pracownik jest reprezentowany przez związek zawodowy, rozwiązanie umowy na czas nieokreślony możliwe jest wyłącznie po uprzedniej konsultacji z jego przedstawicielami.

Umowy cywilnoprawne

W pewnych przypadkach zatrudnienie jest realizowane na podstawie jednej z przewidzianych umów cywilnoprawnych. Warto jednak wiedzieć, że w rozumieniu obowiązujących przepisów Prawa, nie można wtedy mówić o faktycznej pracy. Tego rodzaju umowa może być zawarta wyłącznie w sytuacji, gdy osoba zatrudniona świadczy swoje usługi w miejscu i czasie nieokreślonym przez stronę zlecającą ich wykonanie.

Umowa o dzieło

Na jej podstawie przyjmujący zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła, o charakterze materialnym lub niematerialnym, czyli do przedstawienia określonych wyników swojej pracy. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia, określonego w umowie.

Umowa zlecenia

Umowa zawierana pomiędzy dowolnymi osobami fizycznymi lub prawnymi, na mocy której zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej. Warto podkreślić, że umowa zlecenia zobowiązuje zleceniodawcę do odprowadzania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Umowa agencyjna

Na podstawie umowy agencyjnej, osoba wykonująca zlecenie (nazywana agentem) zobowiązuje się do pośredniczenia między zleceniodawcą a klientami. Jako pośrednik, agent zawiera umowy na rzecz lub w imieniu swojego zleceniodawcy, za co otrzymuje wynagrodzenie w postaci określonej w umowie prowizji.

Scroll To Top